Obowiązki handlowców w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami - przekazywanie informacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 marca 2019

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach przypomina, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 58) handlowcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce i warzywa w ilości 100 tys. kg i powyżej, zobowiązani są do przekazywania informacji o:

  • rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej, nie później niż w dniu rozpoczecia prowadzenia tej działalności,
  • wyrażonej w kilogramach ilości owoców i warzyw objętych normami handlowymi UE, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

Przedmiotowe informacje, handlowiec powinien przekazać Wojewódzkiemu Inspektorowi JHARS właściwemu ze względu na lokalizację siedziby firmy lub miejsce zamieszkania handlowca.

Powyższe dotyczy również handlowców nie mających miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzają do obrotu lub dokonują przewozu świeżych owoców lub warzyw na tym terytorium.

WIJHARS w Kielcach informuje ponadto, że z obowiązku przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych informacji, o których mowa w § 1. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 74) zwolnieni są handlowcy którzy:

  • nie są zobowiązani do przestrzegania norm handlowych, 
  • prowadzą działalność w sektorze owoców i warzyw ograniczoną do ich przewozu,
  • w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce lub warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. kilogramów.

 

W związku z powyższym, handlowcy, którzy są zobowiązani do przestrzegania wymagań jakości handlowej oraz w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu lub dokonali przywozu świeżych owoców i warzyw w ilości większej niż 100 tys. kilogramów, zobowiązani są przesłać stosowne informacje na adres Wojewódzkiego Inspektoratu, faxem na numer 41 362-64-10 lub drogą elektroniczną na adres: wi_kielce@ijhar-s.gov.pl.

Nie wywiązanie się z tego obowiązku podlega karze grzywny (podstawa prawna art. 40 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku chmielu (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 58).
Poniżej znajduje się do pobrania Formularz przekazania informacji o ilości świezych owoców i warzyw.