WIJHARS KIELCE

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Formy udostępnienia informacji publicznej

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, w szczególności o przedmiocie działalności, kompetencjach, organizacji, organach i zasadach funkcjonowania podmiotów, wykonujących zadania publiczne, majątku którym dysponują, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, oraz naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy.

Udostępnianie informacji publicznej następuje m. in. w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy  o dostępie do informacji publicznej.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, osoba składająca wniosek zostanie powiadomiona o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wniosek należy przesłać: