Deklaracja dostępności WIJHARS w Kielcach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności WIJHARS w Kielcach

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WIJHARS w Kielcach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

 • występują błędy, nad rozwiązaniem których pracujemy, m.in. błędy skryptów ASP, ASP.NET i PHP oraz błędy stylów CSS,
 • nie wszystkie elementy są poprawnie odczytywane przez programy typu: „czytniki ekranów”.
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Kobryn.
 • E-mail: wi_kielce@ijhars.gov.pl
 • Telefon: 41 362 69 64

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych mieści się w przy ul. Zagnańskiej 91, 25-558 Kielce. Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami. Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Zagnańskiej. Siedziba WIJHARS w Kielcach jest dwupiętrowa. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich możliwy jest jedynie na parter, ponieważ budynek pozbawiony jest windy. Przed wejściem są schody składające się z dwóch stopni. Do budynku wchodzi się przez pierwsze rozwierane drzwi do wiatrołapu, a następnie przez drugie rozwierane drzwi, które są zabezpieczone domofonem. Domofon umieszczony jest na ścianie po prawej stronie. Po wejściu po lewej stronie znajduje się klatka schodowa. Na parterze i pierwszym piętrze zlokalizowane jest Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS, natomiast na drugim piętrze Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Sekretariat Inspektoratu znajduje się w pokoju nr 6, na końcu korytarza po lewej stronie. W razie konieczności pracownik Inspektoratu zejdzie i pomoże w załatwieniu sprawy.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • do budynku i pomieszczeń Inspektoratu znajdujących się na drugim piętrze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w Inspektoracie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: przełącznik zmiany rozmiaru czcionki, przełączniki zmiany kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy strony internetowej  www.wijharskielce.pl mieli pełny dostęp do jej treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności niniejszej strony internetowej.

 

Autor: Administrator