Rolnictwo Eklogiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rolnictwo ekologiczne to najbardziej przyjazna środowisku produkcja rolnicza. Dzięki uprawie bez agrochemii i kontrolowanym metodom produkcji, rolnictwo ekologiczne przyczynia się do zachowania bioróżnorodności i ochrony zasobów naturalnych, a także produkcji żywności o wysokiej jakości.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych realizuje następujące zadania w zakresie rolnictwa ekologicznego:

 • sprawuje nadzór nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi oraz nadzór nad produkcją ekologiczną,
 • dopuszcza do swobodnego obrotu we Wspólnocie przesyłki produktów rolnictwa ekologicznego z krajów trzecich, przez sprawdzenie przesyłki i potwierdzenie świadectwa kontroli,
 • gromadzi, przechowuje i przetwarza informacje o producentach w rolnictwie ekologicznym,
 • rozpatruje wnioski o pozwolenie na zastosowanie przewidzianych prawem odstępstw od zasad produkcji ekologicznej,
 • przejmuje uprawnienia jednostki certyfikującej, na okres nie dłuższy niż 90 dni, której zostało cofnięte upoważnienie,
 • informuje producentów ekologicznych objętych przez daną jednostkę certyfikującą kontrolą, o cofnięciu upoważnienia tej jednostce,
 • przygotowuje egzaminy na inspektorów rolnictwa ekologicznego oraz prowadzi rejestr tych inspektorów.

W ramach nadzoru nad upoważnionymi jednostkami certyfikującymi Główny Inspektor JHARS

 • przeprowadza audyty i dokonuje inspekcji upoważnionych jednostek certyfikujących,
 • dokonuje sprawdzenia u producentów prawidłowości kontroli wykonanych przez upoważnione jednostki certyfikujące,
 • przekazuje jednostkom certyfikującym wnioski pokontrolne,
 • nakazuje wykonanie odpowiednich działań naprawczych związanych z funkcjonowaniem jednostek certyfikujących,
 • może żądać od jednostek certyfikujących wszelkich dodatkowych danych i informacji związanych ze sprawowanym nadzorem,
 • przeprowadza analizy danych i informacji dostarczanych przez jednostki certyfikujące.

Akty prawne

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się wykaz aktów prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego Wykaz aktów prawnych