Jesteś tutaj: Start / SKARGI I WNIOSKI

SKARGI I WNIOSKI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego  Inspektora JHARS,

 • Urzędy administracji publicznej przy rozpatrywaniu kierowanych do nich spraw przestrzegają swojej właściwości.
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego- Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien ją rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później niż
  w ciągu jednego miesiąca, a następnie zawiadomić skarżącego o sposobie załatwienia skargi (art. 237 k.p.a.). Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym skarżącego lub wskazać mu właściwy organ (art. 231 k.p.a.).

Zakres przedmiotowy skarg i wniosków kierowanych do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS

 • Przedmiotem SKARGI może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań ustawowych IJHARS, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe załatwianie spraw.
 • Przedmiotem WNIOSKU może być w szczególności sprawa dotycząca organizacji, wykonywania obowiązków służbowych oraz zapobiegania nadużyciom, ochrony własności lub poprawy zaspokajania potrzeb ludności.

WNIOSKIEM jest między innymi informacja od konsumenta, organizacji lub przedsiębiorcy dotycząca jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kwestii związanych z innymi produktami (np. nawozami) podlegającymi kontroli lub nadzorowanymi przez organy IJHARS.

 

Jak składać skargi i wnioski ?

 • pisemnie: na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Zagnańska 91,  25-558 Kielce,
 • bezpośrednio w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach  (w godz. 7.30 - 15.30) przy ul. Zagnańskiej 91 (II piętro),
 • osobiście do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z przedstawicielem Kierownictwa WIJHARS lub innym upoważnionym pracownikiem WIJHARS,
 • pocztą elektroniczną na adres wi_kielce@ijhars.gov.pl,
 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą,
 • faksem pod nr +48 41 362 64 10,

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie WIJHARS w Kielcach odbywają się :

 • od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Inspektoratu, tj. 7.30-15.30 dodatkowo
  w poniedziałki w ramach dyżuru do godz. 17.00 (w przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy w kolejnym dniu roboczym).
 • Kierownictwo WIJHARS przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania WIJHARS, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z pracownikiem sekretariatu.

Jakie niezbędne dane należy podać przekazując skargę lub wniosek ?

 • Skargi i wnioski zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną (np. e-mailem), powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) osoby wnoszącej skargę lub wniosek oraz adres do korespondencji
  (z kodem pocztowym).
 • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pocztowego pozostawia się bez rozpoznania- zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 • Bez odpowiedzi pozostanie korespondencja ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności (sprawy rozpatrywane w trybie art. 239 § 1 k.p.a.).

Jakie dane powinien zawierać wniosek dotyczący niewłaściwej jakości handlowej ?

W przypadku wniosku dotyczącego niewłaściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub kwestii związanych z innymi produktami (np. nawozami) podlegającymi kontroli lub nadzorowanymi przez organy IJHARS, proszę wskazać:

 • nazwę produktu będącego przedmiotem zastrzeżeń,
 • numer partii produkcyjnej,
 • nazwę i adres producenta/dystrybutora/importera (dane zawarte na opakowaniu lub etykiecie),
 • oraz zastrzeżenia dotyczące produktu (opis oznakowania, cechy jakościowe).

UWAGA!

Do wniosku nie należy dołączać produktów, ponieważ jakość handlowa lub prawidłowość wprowadzania do obrotu (w przypadku nawozów) mogą zostać sprawdzone wyłącznie w toku urzędowej kontroli, 
w tym na podstawie urzędowo pobranych próbek.

Zasady doręczania odpowiedzi na złożoną skargę lub wniosek

 • Doręczenie na adres pocztowy (art 39. k.p.a.). 

Skargi i wnioski doręczane są na adres pocztowy za potwierdzeniem odbioru.

 • Doręczenie drogą elektroniczną (art. 391. § 1. k.p.a.) Doręczenie odpowiedzi na skargę
  lub wniosek może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu  art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jeżeli uczestnik postępowania spełnił jeden z następujących warunków:

            - złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;

             - wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;

             - wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

UWAGA

W praktyce doręczenie elektroniczne w rozumieniu ww. ustawy wymaga posiadania przez uczestnika postępowania (składającego skargę lub wniosek) konta na e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) i wskazania organowi związanego z nim elektronicznego adresu zwrotnego.

Posiadanie zwykłej skrzynki mailowej i wskazanie jej adresu nie jest wystarczające dla zrealizowania doręczenia elektronicznego.

Konto na e-PUAP można założyć pod adresem http://epuap.gov.pl/.

W przypadku wątpliwości dotyczących rozpatrywania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. +48 41 362 69 64.