Obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia/prowadzenia/zaprzestania działalności gospodarczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia/prowadzenia/zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie produkcji, obrotu, konfekcjonowania, składowania

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega zgłoszeniu wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego.

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Przy wypełnianiu zgłoszenia należy skorzystać z opracowanego przez IJHARS wzoru formularza zgłoszenia działalności gospodarczej.

Wojewódzkiemu Inspektorowi należy zgłaszać również zmian danych dotyczących:

- imienia i nazwiska i adresu albo nazwy i siedziby zgłaszającego,

- numeru w rejestrze przedsiebiorców w KRS o ile zgłaszający taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- przedmiotu działalności gospodarczej, w tym informacji o działalności eksportowej,

- wskazania miejsca produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych.

Przedsiębiorca w terminie 7 dni od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązany jest dodatkowo powiadomić o tym fakcie wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Zgłoszenie działalności gospodarczej nie dotyczy:

  • rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, z wyłączeniem działalności polegającej na znakowaniu i pakowaniu jaj,
  • producentów i przedsiebiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • podjęcia działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego artykułami rolno-spożywczymi.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, kto nie zgłasza wojewódzkiemu inspektorowi podjęcia albo prowadzenia lub zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi podlega karze grzywny.

 

Formularz Zgłoszenia zgłoszenia rozpoczęcia/prowadzenia/zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie produkcji, obrotu, konfekcjonowania, składowania artykułów rolno-spożywczych w Zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Pliki do pobrania