System EUROP

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zasady klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Kielcach przypomina, że zgodnie ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
:

 • tusze wieprzowe oraz wołowe poddaje się klasyfikacji i oznacza się znakiem klasy jakości handlowej ustalonej dla danej tuszy, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach Unii Europejskiej.
 • Tusze innych zwierząt mogą być klasyfikowane i oznaczane znakiem klasy jakości handlowe

Klasyfikacji nie podlegają:

 • tusze pochodzące ze świń użytych do rozrodu;
 • tusze wieprzowe pochodzące z rzeźni, w których poddaje się ubojowi:

a) nie więcej niż 200 świń tygodniowo średniorocznie lub

b) wyłącznie świnie urodzone i tuczone w tuczarniach tych rzeźni oraz dokonuje się rozbioru wszystkich uzyskanych tusz;

 • tusze wołowe pochodzące z rzeźni, w których poddaje się ubojowi:

a) nie więcej niż 75 sztuk bydła w wieku od 8. miesiąca życia tygodniowo średniorocznie lub

b) niewielkie ilości zwierząt na podstawie umowy z właścicielem.

Za liczbę sztuk poddawanych ubojowi tygodniowo średniorocznie przyjmuje się średnią za ostatni rok kalendarzowy.

 • W przypadku gdy średnia liczba sztuk poddawanych ubojowi za ostatni rok kalendarzowy jest niższa od wielkości określonych w ust. 3 pkt 2 lit. a lub pkt 3 lit. a ( tj. 200 szt. świń oraz 75 szt. bydła), za liczbę sztuk poddawanych ubojowi tygodniowo średniorocznie przyjmuje się średnią za okres ostatnich dwóch lat poprzedzających rok kalendarzowy, w którym ma być prowadzona klasyfikacja.
 • Organ Inspekcji właściwy ze względu na miejsce poddawania zwierząt ubojowi może wystąpić z wnioskiem do podmiotu obowiązanego do prowadzenia klasyfikacji tusz, o których mowa w ust. 1, o przekazanie informacji o planowanych terminach poddawania zwierząt ubojowi we wskazanym w tym wniosku okresie. Okres ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące.

Informacje o planowanych terminach poddawania zwierząt ubojowi przekazuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Podmiot poddający zwierzęta ubojowi składa właściwemu ze względu na miejsce poddawania zwierząt ubojowi organowi Inspekcji kwartalną i roczną informację o liczbie uzyskanych tusz:

1) wołowych i wieprzowych;

2) w poszczególnych kategoriach oraz klasach uformowania i otłuszczenia - w odniesieniu do tusz bydła w wieku od 8. miesiąca życia, jeżeli poddawał tusze klasyfikacji;

3) w poszczególnych klasach mięsności - w odniesieniu do tusz wieprzowych, jeżeli poddawał tusze klasyfikacji.

 • Informację, o ilości tusz, składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
  po kwartale lub roku, którego informacja dotyczy.

LINK DO STRONY GIJHARS